Råd og vink om den
ydre vedligeholdelse
af række- og dobbelthusene
i Fuglebakkekvarteret
Til hjælp og inspiration, når dit hus skal istandsættes


K æ r e b e b o e r e i F u g l e b a kk e k va r t e r e t s r æ kk e - o g d o bb e lth u s e

Ingen af os er vel i tvivl om, at vi bor i et dejligt og eftertragtet område ­ en oase
tæt på centrum. Noget af det, der gør området så attraktivt er de meget funktionelle ­ og samtidig smukke ­ bygninge


bejde en bevarende lokalplan for række- og
dobbelthusene i Fuglebakkekvarteret. Formålet
er at bevare, og i nogle tilfælde genetablere,
området og husene, så de også fremover kan
fastholde deres ydre arkitektoniske værdi.
Herudover vil der i lokalplanarbejdet blive
undersøgt muligheder for at tilfø


Bebyggelsens hovedtræk
For at kunne bevare vores huse og kvarter med dets oprindelige sjæl, er det vigtigt at kende historien.
Husene er oprindelig udført i gule, håndstrøgne
mursten med røde tage af vingetegl, typen
Gammel Dansk. Tagene fremstod som ubrudte,
sammenhængende tagflader uden rygsten me


5


Gode råd om den ydre vedligeholdelse
Her er samlet en række praktiske råd om de mest forekommende ydre bygningsmæssige ændringer på husene. Det skal i den forbindelse understreges,
at udvendige ændringer altid kræver kommunens godkendelse. Rådene her
er i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes


Skorstene på tagene er vigtige for husenes arkitektoniske udtryk. Også selv om de ikke bliver brugt.

Tagvinduer

Skorstene

Tagvinduerne er højst 78 x 140
cm og placeres således, at vinduets underkant er 7-8 tagsten fra
underkant tag. Hvis dette afviger
væsentligt fra nabohusene, så
spørg kommunen.


Istandsat facade med zinktagrende, spinkle vinduessprosser, Fuglebakkegrøn dør og vinduer. Nye
vinduestyper gør det muligt at komme tilbage til husenes oprindelige udtryk, med de meget smalle
vinduesrammer.

Hver bagvej har sit særegne miljø med forskellig belægning og beplantning.
8


Fuglebakkegrøn (Frederiksberggrøn)
Fuglebakkegrøn er en mørkegrøn farve og har følgende farvekode: NCS S 7005-B80G.
Når farve anvendes på industrielt fremstillede emner anvendes koden RAL 6009-Tannengrun.
Alle farvehandlere blander farverne til de opgaver de skal bruges til, og farvekoden er ikke
sp


Garager
Garager på bagvejene er højst 240 cm høje, og skal i øvrigt godkendes af kommunen. Portene er
Fuglebakkegrønne, sortmalede eller beklædt med uafbarkede rafter. Carporte lukkes mod bagvej
med låge.

Garagerne er en integreret del af bebyggelsen, og af dens indhegning af matriklerne.

Hegn
Heg


Kvarterets nye postkasser er galvaniserede. Egernvej og Drosselvej har sorte postkasser. Drosselvej for at matche de karakteristiske hegn, der er særlige netop her. Se foto nedenfor.

Postkasser
Fra 1. januar 2012 skal alle beboere i området
have postkasser mod vej. For at bibeholde et
harmonisk præ


Kontakter
Kontakt dit vejlaug, hvis du har spørgsmål
Fuglebakkens Ejerlaug: bestyrelsen@fuglebakkensejerlaug.dk
www.fuglebakkensejerlaug.dk
Rækkehusvejlauget Lille Godthåb: hjemmeside@llgodthaab.dk
www.llgodthaab.dk
Ejerlauget for dobbelthusene på Egernvej: KVI@ds-norden.com
Ejerlauget for dobbelthu

.
.
.
.